Odbavenie cetujúcich a batožín

Služby vybavenia cestujúcich poskytuje prevádzkovateľ letiska Košice, Letisko Košice - Airport Košice, a.s. ako jediný handlingový agent pôsobiaci na letisku. Odbavenie cestujúcich prebieha na odbavovacích prepážkach umiestnených v Termináli č.2. Celkový počet odbavovacích prepážok je 8. Z hľadiska bezproblémového priebehu odbavovacieho procesu je dôležitý informačný systém, ktorý upozorní cestujúceho na začiatok odbavenia letu, vybavovaciu prepážku pridelenú pre daný let, východ k lietadlám pridelený danému letu, prípadne čas nástupu do lietadla.
 
Vybavovacie prepážky sú vybavené odbavovacím systémom, prostredníctvom ktorého odbavenie prebieha na úrovni zodpovedajúcej svetovým štandardom. Systém umožňuje odbavovaciemu personálu odbaviť cestujúceho do najbližšej ale takisto aj do cieľovej destinácie, čo nesporne prispieva k pohodliu cestujúceho.
V prípade, že cestujete v business triede alebo ste držiteľov bonusových kariet jednotlivých leteckých spoločností, budete odbavený na odbavovacej prepážke určenej pre business class a obdržíte pozvánku pre vstup do salónika v odletových priestoroch T2. V príjemnom prostredí salónika môžete stráviť čas pred nástupom do lietadla. V salóniku sú dispozícii denná tlač, káva, čaj, alko, nealko nápoje a prístup do siete internet.
 
 
 Čo by ste mali vedieť pred príchodom na letisko?
-na letisko sa dostavte minimálne 1 hodinu pred odletom (na lety mimo Európy minimálne 90 minút)
-batožinu označte menovkou s adresou a uzamknite ju. Batožina musí spĺňať hmotnostný alebo objemový limit, ktorý je 2 x 23 kg pre lety do USA, Kanady a Mexika a 20 kg pre lety do všetkých ostatných krajín. Za nadváhu batožiny sa platí doplatok priamo na letisku.
-príručna batožina môže mať rozmery 45 x 35 x 15 cm a hmotnosťou 5 kg na osobu.
-podmienky zmien a storna letenky konzultujte priamo s leteckou spoločnosťou, s ktorou letíte
-čas každého letu si vo vlastnom záujme potvrďte 72 hodín pred odletom priamo na stránke leteckej spoločnosti, u ktorej ste si letenku zakúpili a s ktorou letíte
-zmenu termínu, resp. rezerváciu otvorenej letenky si urobte v dostatočnom časovom predstihu, v niektorých obdobiach roka (letná sezóna, Vianoce, Veľká Noc...) bývajú lietadlá obsadené už niekoľko týždňov pred odletom.
-v prípade krádeže, straty alebo poškodenia batožiny alebo letenky, kontaktujte personál letiska.
-tesne pred odletom lietadla budete vyzvaný, aby ste sa dostavili k jednému z východov (Gate). Pre procedúru nástupu do lietadla si pripravte palubnú vstupenku, a pas resp. ID kartu. (neplatí pri vnútroštátnych letoch)
 
 Dôležité telefónne čísla, špecifiká krajín, bezpečnostná situácia, doporučenie turistom, zastupiteľské úrady
Vždy čerstvé informácie o všetkých krajinách pre Vás pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí SR, nájdete ich na
stránke MZV SRv sekcii "cestovanie". Pred cestou je dôležité, aby ste sa informovali, čo je dovolené doviesť a v akom množstve. Do niektorých krajín letiskové pravidlá obmedzujú či priamo zakazujú privážať akékoľvek, teda aj sušené potraviny. Do niektorých krajín je zakázané dovážať pornografiu, alkohol, zbrane a pod. Pri cestách do krajín mimo Európy, zvlášť do arabských krajín, doporučujeme colné a devízové predpisy dobre preštudovať, pretože v niektorých prípadoch hrozia vysoké pokuty.

 Batožina
Množstevné a váhové limity pre batožiny sa v každej leteckej spoločnosti líšia. V turistickej triede platí obvykle limit max. 20 kg a 2 kusy. Na palubu lietadla si so sebou cestujúci môže vziať príručnú batožinu s hmotnosťou 5 kg a rozmerom 45x35x15 cm. Vo vyšších triedach sa váhový a množstevný limit zvyšuje. Pre prípadnú reklamáciu je vydaný "ústrižok" z batožinovej prívesky, ako potvrdenie o prevzatí batožiny. Dieťa vo veku od 2 - 12 rokov má nárok na vlastné sedadlo a na prepravu batožiny v rovnakom rozsahu ako dospelý cestujúci. V prípade, že hmotnosť všetkých zapísaných batožín prekročí limit, do ktorého sa batožiny prepravujú bezplatne, cestujúci zaplatí zvláštne poplatky.

Okrem toho si na palubu lietadla so sebou cestujúci môže vziať taktiež dámsku kabelku, kabát, šál alebo prikrívku, malý fotoaparát, kameru alebo ďalekohľad, časopisy prípadne knihu, kôš pre dieťa, jedlo pre dieťa potrebné počas letu, skladateľný vozík pre invalidov, prípadne barle v prípade, ak je na nich cestujúci závislý.

 Označenie batožiny
Každá batožina by mala byť označená menovkou, na ktorej je uvedené meno cestujúceho a adresa jeho trvalého alebo prechodného pobytu. Meno cestujúceho, ktoré je uvedené na menovke, musí súhlasiť s menom na letenke. Batožina, vrátane batožiny so zipsovým uzáverom musí byť uzamknutá, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k jej otvoreniu.

 Zakázané predmety
Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať cestujúci pri sebe zbrane, strelivo, nože, hračky zodpovedajúce skutočným útočným zbraniam a všetky ďalšie bodné a sečné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestujúcich. Kontrolou neprejdú ani nožničky zo sady na manikúru. Pokiaľ chce cestujúci tieto predmety prepravovať, musí ich uložiť do zapísanej batožiny, ktorú odovzdá pri odbavení pred odletom. Zákaz sa vzťahuje taktiež na: stlačené plyny (horľavé, nehorľavé), tekuté a pevné horľaviny, ľahko zápalné látky, žieraviny, výbušniny, magnetické materiály, rádioaktívne materiály, jedy a infekčné látky, prípadne ďalšie ktoré patria do kategórie "nebezpečný náklad".

 Mobilné telefóny
Na palube lietadla je z bezpečnostných dôvodov zakázané používať mobilné telefóny. Chceli by sme vás upozorniť, že pred vstupom do lietadla musíte svoj mobilný telefón vypnúť a nesmiete ho používať počas celej doby letu. Mobilné telefóny nesmú byť zapnuté ani v pohotovostnom režime. Nedodržaním tohoto pravidla sa môžete vystaviť trestnému stíhaniu.

 Očkovanie pred odletom
Do tzv. rizikových krajín je povinné resp. doporučené očkovanie, ktoré sa častokrát realizuje niekoľko týždňov pred odletom. Informácie o očkovaniach nájdete na vyššie uvedených stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR.

 Dieťa bez doprovodu
Dieťaťom bez doprovodu rozumieme dieťa vo veku od 5 do 12 rokov, ktoré nie je sprevádzané osobou staršou ako 12 rokov. Pri zakúpení letenky pre dieťa bez doprovodu je nutné pisomne potvrdiť na zvláštnom formulári, že dieťa bude sprevádzané k odletu a očakávané priamo na mieste príletu zodpovednou osobou.

 Tehotné ženy
Pri doprave tehotných žien je nutné predložiť na zvláštnom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že žena môže bez rizika využiť leteckú prepravu. Po 34. týždni tehotenstva sa letecká doprava nedoporučuje.

 Chorí a imobilní cestujúci
Preprava chorého resp. imobilného cestujúceho musí byť pred odletom vopred dohodnutá a potvrdená leteckou spoločnosťou. V zvláštnych prípadoch môže letecká spoločnosť požadovať lekársky súhlas s prepravou cestujúceho, ktorý musí byť uvedený na zvláštnom formulári.

 Odbavenie cestujúceho pri odlete
Po príchode do odletovej haly sa riaďte informačnými tabuľami a hlásením letiskového rozhlasu. S prípadnými otázkami alebo nejasnosťami sa obráťte k informačnému pultu v hale letiska. Check - In sa zatvára najneskôr 30 minút pred plánovaným odletom. Rezervácie a letenky cestujúcich, ktorí prídu až po skončení odbavovacej doby prepadajú a peniaze za ne sa nevracajú. Dôrazne upozorňujeme, aby ste sa dostavili k odbaveniu minimálne hodinu pred plánovaným odletom. Pred odletom sa uistite, že máte všetky potrebné doklady pre cestu (pas, osobné doklady,víza, potvrdenie o očkovaní). Po odbavení letenky a batožín obdržíte palubnú vstupenku a budete následne pokračovať v bezpečnostnej (v prípade medzinárodného letu taktiež colnej a pasovej) kontrole. Po prejdení kontrolou môžete využiť ponuku obchodu alebo sa občerstviť v letiskových baroch. Pred odchodom z letiskovej haly k nástupu do lietadla si pripravte ku kontrole palubné vstupenky.

 Pasy, víza, zdravotné predpisy
Letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a agentúry ochotne poradia cestujúcim v otázkach pasových, vízových, zdravotných a iných podľa potreby, avšak nenesú zodpovednosť v prípade, ak cestujúci nemá potrebné cestovné alebo zdravotné doklady v poriadku. Bez vybavenia potrebných pasových, vízových a zdravotných formalít ktoré sú predpísané krajinami odletu, preletu a určenia, nie je možné cestujúceho prijať k preprave.

 Preprava živých zvierat na palube lietadla
V kabíne pre cestujúcich môže byť prepravované len 1 malé zviera v schránke umiestnené pod sedačkou cestujúceho v triede Y a hmotnosť vrátane schránky nesmie prekročiť 8 kg. Poplatok za prepravu zvieraťa na palube lietadla bude určený podľa príslušných sadzieb za prepravu nadpočetných batožín. Zvieratá, ktoré patria medzi ohrozené druhy a podliehajú zvláštnej kontrole, musia byť zabezpečené príslušnými dokladmi.

 Športové a lovecké zbrane
Takéto zbrane je možné prijať na prepravu len ako zapísanú batožinu. Zbrane sa prijímajú iba nenabité, zaistené a v zodpovedajúcom obale. Bližšie informácie podajú letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a agentúry.